Informatieblad over de wet ter implementatie van de EU richtlijn minimumnormen slachtoffers

Dit informatieblad beschijft in het kort de gevolgen van de inwerkingtreding van de wet waarmee de Europese richtlijn tot vaststelling van minimum-
normen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten is omgezet in Nederlandse regelgeving. De wet is in werking getreden op 1 april 2017.