Meicirculaire gemeentefonds 2014

De meicirculaire gemeentefonds 2014 informeert de gemeenten over de uitkeringen uit het fonds: de algemene uitkering, de decentralisatie- en integratie-uitkeringen en de nieuwe uitkering uit het deelfonds sociaal domein. Voor gemeenten is dit belangrijke informatie bij het opstellen van hun begroting. 

In het deelfonds sociaal domein komen de gelden samen die gemoeid zijn met de taken die van het Rijk naar gemeenten worden gedecentraliseerd. Het gaat in totaal om 10 miljard euro. Het zijn taken op het gebied van Wmo2015, Jeugdwet en Participatiewet. Door de gemeenten kunnen deze gelden binnen het sociaal domein integraal en naar eigen inzicht worden ingezet. De beleidsvrijheid die gemeenten krijgen maakt het mogelijk maatwerk te leveren aan hun burgers. In juni zal bekend worden hoe de participatiegelden over de gemeenten verdeeld zijn. 

Met rekenmodellen faciliteert het ministerie van BZK het gebruik van de circulaire door de gemeenten. Op 6 juni 2014 zijn nieuwe rekenmodellen geplaatst, nadat toestemming van het CBS is verkregen om gegevens openbaar te maken. De rekenmodellen omvatten nu ook een specificatie van het herverdeeleffect groot onderhoud gemeentefonds.

Op 17 juni 2014 zijn de indicatieve budgetten van het Participatiebudget 2015 als bijlage toegevoegd. De bekendmaking van deze verdeling was in paragraaf 3.3.4 van de meicirculaire 2014 aangekondigd.

Excel  ODS
Rekenmodel meicirculaire 2014 constante prijzen Rekenmodel meicirculaire 2014 constante prijzen
Rekenmodel meicirculaire 2014 Rekenmodel meicirculaire 2014

Taakmutatie 2014, mei 2014

Taakmutatie 2014, mei 2014

Taakmutatie 2015, mei 2014

Taakmutatie 2015, mei 2014

Taakmutatie 2016, mei 2014

Taakmutatie 2016, mei 2014

Taakmutatie 2017, mei 2014

Taakmutatie 2017, mei 2014

Taakmutatie 2018, mei 2014

Taakmutatie 2018, mei 2014

Taakmutatie 2019, mei 2014

Taakmutatie 2019, mei 2014
Specificatie herverdeeleffecten Specificatie herverdeeleffecten
Herverdeeleffecten per cluster meicirculaire 2014 Herverdeeleffecten per cluster meicirculaire 2014
Wmomodel 2012-2015 Wmomodel 2012-2015

Mo-model 2012-2015

Mo-model 2012-2015
Rekenmodel CVJG Rekenmodel CVJG

Uitsplitsing bedragen deelfonds sociaal domein

Uitsplitsing bedragen deelfonds sociaal domein
Toets besteding deelfonds sociaal domein Toets besteding deelfonds sociaal domein

Bijlage bij paragraaf 3.4 meicirculaire 2014

Deelfonds sociaal domein - participatie Deelfonds sociaal domein - participatie
Meicirculaire gemeentefonds - meest gestelde vragen

Vrouwenopvang

Vrouwenopvang