Maartcirculaire gemeentefonds 2018

De maartcirculaire 2018  informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen - inclusief die voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2018 en verder.

Op 21 maart is een verbeterde versie van de maartcirculaire en het rekenmodel (in constante prijzen) geplaatst vanwege een correctie van de uitkeringsfactoren in constante prijzen. Voor verdere toelichting op de wijzigingen zie het document met meest gestelde vragen.

In deze maartcirculaire zijn de (financiële) gevolgen van het Regeerakkoord, de Startnota en de Programmastart van het IBP verwerkt. De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

Zoals aangekondigd worden met ingang van de septembercirculaire 2017 de rekenbestanden conform de richtlijnen van de rijksoverheid alleen nog aangeboden in ODS-formaat (Open Document Spreadsheet). De rekenbestanden zijn geschikt voor gebruik vanaf Excel 2013. Bij de publicatie van de meicirculaire 2017 zijn daarnaast andere programma’s genoemd die de rekenbestanden in ODS-formaat kunnen lezen.