Verklaring van België, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zweden, Letland, Italië, Griekenland, Oostenrijk en Cyprus

Wij zijn ernstig bezorgd over de goedkeuring door het Hongaarse parlement van amendementen die LGBTIQ-personen discrimineren en het recht op vrije meningsuiting schenden onder het mom van de bescherming van kinderen.

Deze amendementen op een aantal Hongaarse wetten (de wet inzake kinderbescherming, de wet inzake bedrijfsreclameactiviteiten, de mediawet, de wet inzake gezinsbescherming en de wet inzake openbaar onderwijs) stellen een verbod in op "het afbeelden en propageren van een andere genderidentiteit dan het geslacht bij de geboorte, geslachtsverandering en homoseksualiteit" voor personen jonger dan 18 jaar.

Dit is een flagrante vorm van discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie, en moet derhalve worden veroordeeld. Inclusie, menselijke waardigheid en gelijkheid zijn kernwaarden van onze Europese Unie, en wij mogen geen compromissen sluiten over deze principes.


Deze amendementen schenden ook de vrijheid van meningsuiting, door het beperken van de vrijheid om een mening te hebben en de vrijheid om informatie te ontvangen en te verstrekken zonder inmenging van enig openbaar gezag, zoals verankerd in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

Het stigmatiseren van LGBTIQ-personen vormt een duidelijke schending van hun grondrecht op waardigheid, zoals vastgelegd in het EU-Handvest en het internationaal recht.

Afgezien van de besprekingen in de Raad Algemene Zaken, dringen wij er bij de Europese Commissie als hoedster van de Verdragen op aan om alle  instrumenten waarover ze beschikt, aan te wenden om de volledige eerbiediging van het EU-recht te waarborgen, door onder meer de zaak voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie.
Wij staan klaar om de rechten van alle EU-burgers te beschermen.