Verklaring over de in Afghanistan gevoerde gesprekken

Vandaag hebben de Duitse Speciaal Gezant voor Afghanistan en Pakistan, Jasper Wieck, en de Nederlandse Speciaal Gezant voor Afghanistan, Emiel de Bont, samen met de aangewezen ambassadeur van Duitsland in Afghanistan, Markus Potzel, een bezoek gebracht aan Kaboel. De delegatie heeft gesprekken gevoerd met leiders van de Afghaanse de facto autoriteiten, waaronder de facto vice-premier Moellah Abdul Ghani Baradar, de facto vice-premier Maulvi Abdul Salam Hanafi, de facto minister van Buitenlandse Zaken Amir Khan Motaqi en de facto Directeur Inlichtingen Abdul Haq Wasiq.

Beide zijden onderstreepten het belang van het voortzetten van operationele contacten wanneer praktische samenwerking zowel vereist als mogelijk is, vooral ook om de penibele humanitaire situatie van het Afghaanse volk aan te pakken.
In dit verband:


Hebben de Afghaanse de facto autoriteiten zich gecommitteerd aan het waarborgen van een veilige en onbelemmerde toegang voor humanitaire hulpverleners, met inbegrip van vrouwen, tot gemeenschappen en mensen die dergelijke steun nodig hebben. Hebben Duitsland en Nederland wederom hun commitment uitgesproken om substantiële humanitaire bijstand te verlenen aan het Afghaanse volk, zeker nu de winter in aantocht is.

Is er gesproken over de mogelijkheid van ondersteuning van basisbehoeften in aanvulling op humanitaire hulpverlening, met name met betrekking tot de gezondheids- en onderwijssector. In de gesprekken hebben de leiders van de Afghaanse de facto autoriteiten uitgesproken dat zij onderkennen dat gelijke toegang tot onderwijs voor zowel jongens als meisjes voor Afghanistan een kwestie van nationale noodzaak is. Met name het algemene recht om primair en secundair onderwijs te volgen tot en met klas 12 en de noodzaak voor vrouwelijke leraren om hun cruciale werkzaamheden van klas 1 tot en met klas 12 voort te zetten. De curricula voor deze scholen blijven hetzelfde.

Hebben de gezanten van Duitsland en Nederland hun bereidheid uitgesproken samen met internationale partners te onderzoeken of het mogelijk is de rechtstreekse uitbetaling van salarissen voor gezondheidswerkers en leraren via internationale organisaties te laten verlopen.

Hebben de leiders van de Afghaanse de facto autoriteiten opnieuw bevestigd zich te willen houden aan de algemene amnestie die is afgekondigd toen zij aan de macht kwamen en de noodzaak onderschreven deze boodschap ook in Afghanistan zelf meer voor het voetlicht te brengen.

Hebben zij opnieuw uitgesproken dat zij gecommitteerd zijn aan een vrije doortocht voor degenen die Afghanistan willen verlaten. Hiervoor is praktische samenwerking noodzakelijk.

Hebben wij opnieuw de noodzaak benadrukt van een inclusiever bestuur waarin rekening wordt gehouden met de fundamentele rechten en legitieme verlangens van alle Afghanen, mannen en vrouwen, meisjes en jongens.

Heeft de leiding van de Taliban opnieuw bevestigd dat zij nooit meer zullen toestaan dat het grondgebied van Afghanistan wordt misbruikt als basis of als bron van internationale terroristische dreigingen.Wij hebben nota genomen van de gedane toezeggingen. Verdere afspraken zullen gebaseerd zijn op de implementatie hiervan.

De delegatie heeft tevens een ontmoeting gehad met Plaatsvervangend Speciaal Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal en Plaatsvervangend Hoofd van UNAMA, Mette Knudsen, en haar team en met oud-president Hamid Karzai en Dr. Abdullah Abdullah.

De delegatie dankt Qatar voor zijn goede diensten en ondersteuning om dit bezoek mogelijk te maken.