Financiële administratie ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Financiële administratie
Meldingsnummer M13
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur van het Centraal Planbureau
Minister van Economische Zaken, voor deze de inspecteur-generaal der mijnen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Debiteuren en crediteuren
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, debiteuren-/crediteurennummer, KvK-nummer, BSN, bankrekeningnummer, gegevens met betrekking tot facturen, beschikkingen en declaraties
Verzameldoel Het innen van vorderingen (zoals leges en correcties) ten behoeve van het kerndepartement, CPB en SodM. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) In EBS geautoriseerde EZ medewerkers
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, functie, rechten in EBS
Verzameldoel Autorisatiebeheer EBS.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven ten behoeve van het kerndepartement, CPB en SodM.
  • Het genereren van betaalopdrachten op basis van facturen, beschikkingen en declaraties ten behoeve van kerndepartement, CPB en SodM.
  • Het innen van vorderingen (zoals leges en correcties) ten behoeve van het kerndepartement, CPB en SodM.
  • Verantwoording op grond van de Comptabiliteitswet, waaronder het doen uitoefenen van accountantscontrole door de ADR.
  • Autorisatiebeheer EBS (Oracle).

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Door FEZ/FDA geautoriseerde medewerkers binnen de directie FEZ die de betreffende gegevens in mogen zien dan wel mogen muteren of tot betaling/ontvangst mogen overgaan (functiescheiding).
  • Door FEZ/FDA geautoriseerde medewerkers van het ministerie van Financiën (ADR) die de betreffende gegevens in mogen zien.
  • De medewerkers van het Inkoopplein B73 die door FEZ/FDA zijn geautoriseerd om inkoop gerelateerde gegevens in te voeren, te muteren of goed te keuren.
  • Door FEZ/FDA geautoriseerde medewerkers buiten de directie FEZ die de betreffende gegevens in mogen zien.

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Van Stolkweg 14
2585JR Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de inspecteur-generaal der mijnen
Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492JP Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 24037
2490AA Den Haag
NEDERLAND