Uw CMI-melding: Bestellingen op naam

Heeft u rekeningen of aanmaningen ontvangen voor bestellingen die u niet heeft gedaan? En vermoedt u dat iemand anders uw gegevens gebruikt bij het doen van online bestellingen? Met dit formulier kunt u hiervan melding doen bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI). 

U kunt dit formulier online invullen en versturen. U krijgt per mail een reactie en een kopie van de ingevulde gegevens.

Meldingsformulier 2 Bestellingen op naam

Uw melding

U doet melding *

Doet u melding namens een ander? Vul dan hieronder eerst de gegevens van de ander in.

Gegevens benadeelde

Geslacht *

dd-mm-jjjj

Heeft u een buitenlands telefoonnummer? *

Telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent (10 cijfers zonder spaties of streepje)

Vul hier het contact e-mailadres in. Op dit mailadres ontvangt u een afschrift van uw melding en een reactie.

Gegevens van uzelf

Doet u melding namens een ander, dan kan er om een machtiging worden gevraagd (alleen invullen als u namens iemand anders deze melding doet).

Geslacht gemachtigde

Telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent (zonder spaties of streepje)

Bijv. vader, moeder, zoon, dochter, partner

Omschrijving melding

Omschrijving van de middelen die volgens u zijn gebruikt om te frauderen

Alleen invullen wanneer er sprake is van identiteitsfraude

Meerdere antwoorden mogelijk

Hier duidelijk en met zoveel mogelijk feiten onderbouwd aangeven wat u heeft ontdekt, eventueel in welke registratie, hoe u dit hebt ontdekt en (als u daar een vermoeden van heeft) wat de mogelijke oorzaak hiervan is.

Welke acties heeft u ondernomen om gevolgen te voorkomen/herstellen?

Beschrijf zo uitvoerig mogelijk wat u al heeft ondernomen. Welke organisaties u heeft benaderd en wat hiervan het resultaat is.

Heeft u melding of aangifte gedaan bij de politie? *

Graag kopie proces-verbaal meesturen.
U kunt het als 1 bestand meesturen en anders nazenden per mail naar: cmi@rvig.nl o.v.v. uw naam

Graag documenten die noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw melding bijvoegen of
mailen naar cmi@rvig.nl o.v.v. uw naam

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

‘Wij gebruiken uw gegevens om uw melding te kunnen beantwoorden en bewaren deze zo lang als nodig is in het belang van uw melding. Uw melding kan daarvoor worden doorgestuurd naar bevoegde instanties, zoals Politie, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee, overige bijzondere opsporingsdiensten en instanties waar het CMI afspraken mee heeft. Als de informatie bruikbaar is, verwerken deze organisaties de melding in hun eigen informatiesystemen. De informatie kan worden toegevoegd aan een bestaand onderzoek of er kan een nieuw onderzoek worden gestart. Soms ook kan een oude zaak worden heropend. De instanties zijn primair zelf verantwoordelijk voor wat er met de informatie wordt gedaan. Zij moeten zich daarbij altijd houden aan bestaande wet- en regelgeving voor privacy en het doen van onderzoeken’.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

‘Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens met uw expliciete toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw melding te behandelen’.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

‘Wij gebruiken uw gegevens om uw melding te kunnen behandelen. Uw melding wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw melding kan in uw belang worden doorgestuurd naar bevoegde instanties, zoals Politie, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee, overige bijzondere opsporingsdiensten en instanties waar het CMI afspraken mee heeft. Als de informatie bruikbaar is, verwerken deze organisaties de melding in hun eigen informatiesystemen. De informatie kan worden toegevoegd aan een bestaand onderzoek of er kan een nieuw onderzoek worden gestart. Soms ook kan een oude zaak worden heropend. De instanties zijn primair zelf verantwoordelijk voor wat er met de informatie wordt gedaan. Zij moeten zich daarbij altijd houden aan bestaande wet- en regelgeving voor privacy en het doen van onderzoeken. Uw persoonsgegevens worden niet door het CMI gedeeld met een internationale organisatie of buiten de EU’.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

‘Wij bewaren uw melding zo lang als nodig is voor een goede afhandeling van uw melding. Indien u wilt dat wij uw gegevens bij het CMI verwijderd worden, dan kunt u hiertoe een verzoek doen . We verwijzen u hier voor naar www……(privacypagina)’.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Ondergetekende verklaart dit meldingsformulier nauwkeurig , volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.