Informatie op orde. Vindbare en toegankelijke overheidsinformatie

Overheidsinformatie moet vindbaar en toegankelijk zijn, maar ook betrouwbaar, authentiek en volledig. Daarom is het van belang dat de rijksoverheid en onafhankelijke instituten als de Eerste Kamer en de Raad van State hun papieren en digitale informatiehuishouding op orde hebben.

Het goed inrichten van de informatiehuishouding is een breed gedeelde zorg. Over de  problematiek en mogelijke oplossingen voor de informatiehuishouding van de rijksoverheid is overleg gevoerd met deskundigen en andere overheden. Daarbij is ook gekeken naar voorbeelden in het buitenland. Deze bevindingen zijn meegenomen in de voorliggende kabinetsvisie ‘Informatie op Orde. Vindbare en toegankelijke overheidsinformatie’.

Voor de uitvoering van het actieprogramma Informatie op orde zijn overheidsorganisaties zelf verantwoordelijk. Wel ontwikkelen de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in de periode 2007 – 2009 kaders om op korte termijn te zorgen voor een efficiënte en effectieve aanpak bij de rijksoverheid. Op de langere termijn wil het kabinet de gehele wetgeving op dit terrein samenbrengen.