Kabinetsreactie op het rapport Van specifiek naar generiek

Het kabinet brengt in een reactie op het rapport van de commissie Oosting 'Van specifiek naar generiek' een fundamentele koerswijziging aan in het interbestuurlijke toezicht. In principe wordt volstaan met sturing vooraf via algemeen verbindende voorschriften. Het interbestuurlijke toezicht op gemeenten wordt in beginsel uitgeoefend door de provincies die daarbij gebruik maken van generieke instrumenten. Het toezicht op de provincies wordt uitgeoefend door de ministers waarbij zij gebruik maken van de rijksinspecties.

Het kabinet heeft een aantal belangrijke overwegingen voor deze koerswijziging. In eerste instantie brengt de koerswijziging een vermindering van toezichtlasten en meer transparantie in het interbestuurlijke toezicht met zich mee. Het stelsel wordt daarmee effectiever en efficiënter.

Een andere belangrijke overweging op een wat ander niveau is dat met de hier beoogde wijziging van het interbestuurlijke toezicht, de horizontale verantwoordingsmechanismen en kwaliteitsborging een impuls krijgen. Dit kan een belangrijke versterking betekenen van de dualisering bij provincies en gemeenten.