Wijziging begrotingsregels n.a.v. interventies financiele sector

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Ons kenmerk: BZ/2008/819 M

Onderwerp: Aanbieding brief wijziging begrotingsregels n.a.v. interventies in de financiële sector

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u een brief met een toelichting op het kabinetsbesluit over een wijziging van de begrotingsregels in het licht van de in de afgelopen weken gepleegde interventies in de financiële sector.

Hoogachtend,
De minister van Financiën

Wouter Bos