Rapport studiecommissie belastingstelsel


Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Betreft Rapport studiecommissie belastingstelsel

Geachte voorzitter,

Op 22 oktober hebben de toenmalige staatssecretaris en minister van Financiën de studiecommissie belastingstelsel ingesteld. Deze commissie had tot taak een voorstudie te verrichten naar verschillend scenario’s voor een mogelijke herziening van het Nederlandse belastingstelsel.
Bij deze bied ik u het rapport van genoemde commissie aan.

Hoogachtend,
de minister van Financiën,


mr. drs. J.C. de Jager