Memorie van Antwoord over wetswijziging onderwijstijd voortgezet onderwijs

Memorie van antwoord over Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs (34 010).