Bijlagen C-E bij Kamerbrief voortgangsrapportage eHealth en zorgverbetering

Dit document bevat de reactie op het advies 'Consumenten-eHealth', informatie over de ruimte voor innovatie in de bekostiging van zorg, en een overzicht van regionale, landelijke en Europese initiatieven op het gebied van eHealth en zorgverbetering.