Reactie op motie Jan Vos en Van Tongeren betreffende uitstel openstelling SDE+ voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales

Op 2 februari jl. heeft de Tweede Kamer een motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren aangenomen waarmee de regering wordt verzocht om de optie bij- en meestook van duurzame biomassa in kolencentrales in de SDE+-regeling pas open te stellen nadat er overeenstemming is over de wijze waarop tegemoetgekomen zal worden aan de uitspraak van de rechter om meer CO2-reductie te realiseren en er helderheid is over de uitfasering van de kolencentrales. Hierbij informeert minister Kamp van Economische Zaken de Kamer over de wijze waarop het kabinet omgaat met deze motie.