Nota naar aanleiding van het nader verslag wetsvoorstel implementatie herziene IORP-richtlijn

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354).