Kamerbrief over aanpak tenders windenergie op zee 2018

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de aanpak van de vergunningverlening voor de windparken op de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid). Ook meldt hij de stand van zaken van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet windenergie op zee. Als laatste gaat hij in op de motie-Van Veldhoven over het aanbesteden van grotere gebieden in 1 keer.