Reactie op het verzoek om een inventarisatie van projecten en een update van de stand van zaken met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof

Met deze brief reageert minister Schouten (LNV), mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), op een tweetal resterende verzoeken van de vaste commissie voor LNV inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS).