Aanbieding ontwerpwijziging Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

Minister Van 't Wout stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen in verband met de handhaafbaarheid van het nakomen van enkele verplichtingen uit Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en enkele technische wijzigingen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.