Kamerbrief met reactie op amendementen wetsvoorstel doorstroomtoetsen primair onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op 4 amendementen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel
doorstroomtoetsen po (primair onderwijs).

Het gaat om de volgende amendementen:

  • het amendement van het Kamerlid Bisschop (SGP) over geen verplichting om landelijk genormeerde toetsen voor het leerlingvolgsysteem (LVS) te gebruiken;
  • het amendement van het Kamerlid Paul (VVD) over het schooladvies bij een hogere eindtoetsscore in beginsel steeds naar boven bijstellen;
  • het amendement van de Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) over het behouden van een centrale doorstroomtoets;
  • het amendement van het Kamerlid Bisschop (SGP) over het aanbieden van een calamiteitentoets door het College voor Toetsen en Examens (CvTE).