Nadere memorie van antwoord Wijziging Wvggz en Wzd psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Nadere voorstel memorie van antwoord bij wetsvoorstel tot wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen.