Nader rapport wetsvoorstel natuurcompensatiebank

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) reageert op het advies van de Raad van State over het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet in verband met het opnemen van regels over het registreren, reserveren en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang (natuurcompensatiebank).

Nader rapport wetsvoorstel natuurcompensatiebank (PDF | 7 pagina's | 521 kB)

Bijlagen