Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Het wetsvoorstel wijzigt de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs.

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs (PDF | 64 pagina's | 1,1 MB)

Daarnaast gaat het wetsvoorstel over:

  • de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd;
  • de verruiming van de 1-februariregeling voor studenten die vanuit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) doorstromen naar het hoger onderwijs (ho).