Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 6 juli 2018

Letterlijke tekst van de persconferentie van minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op 6 juli 2018.

Inleidend statement minister-president Rutte:

Ja, goedendag. Vandaag Stientje van Veldhoven bedankt voor het feit dat zij het laatste debat had en daarom de slotstellingen heeft moeten bijwonen. En dat is heel laat geworden, maar dat heeft een aantal van u waarschijnlijk ook – zie ik zo al – bewust meegemaakt. Goed.

Dan over de ministerraad. We hebben vandaag gesproken over de internationale veiligheid en de samenwerking met onze bondgenoten in de NAVO. Zoals u weet is er volgende week een NAVO-top en daar staan de thema’s als afschrikking en natuurlijk ook verdediging centraal. Er is veel om over te praten, want er is wel iets aan de hand in de wereld en de situatie rondom Europa, de veiligheidssituatie, blijft zorgelijk. En dat onderstreept wat mij betreft en wat ons betreft ook nog eens het belang van het Trans-Atlantisch bondgenootschap en überhaupt van die Trans-Atlantische bond met Amerika. Nederland hecht daar zeer aan. We proberen ons daar actief in op te stellen en onze verantwoordelijkheid te nemen ook om oplossingen te zoeken als er problemen zijn. Bijvoorbeeld doen we dat door nu het defensiebudget te verhogen. Als je het optelt voor deze periode is dat vijf miljard euro extra. Ongeveer anderhalf miljard per jaar en dat is doorlopend. En dat is de grootste stijging van het defensiebudget sinds de val van de muur in 1989. Tegelijkertijd: daarmee halen we de twee procent nog niet. Dus er zal de komende jaren, dat hebben we ook steeds gezegd, meer moeten gebeuren. Tegelijkertijd gaat het om meer dan alleen geld, het commitment en verantwoordelijkheid nemen. In dat licht ben ik heel blij dat gisteren het kabinetsbesluit om de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan te verlengen en te intensiveren, dat dat besluit brede steun heeft gekregen. En dat betekent dus dat onze militairen tot en met 2021 nu actief blijven in Afghanistan. En zoals bekend blijven we ook actief in Litouwen, dus in de inzet in het kader van enhanced forward presence. En zijn we ook op andere plekken in de wereld actief. Eén van de waarderingen voor de Nederlandse krijgsmacht is de inzetbaarheid. Dus: ja, we geven te weinig uit. Ja, dat budget gaat omhoog. Dat moet ook verder omhoog. Maar er is grote waardering van onze internationale partners voor het feit dat onze krijgsmacht goed internationaal inzetbaar is.

Nou, verder hebben we vandaag gesproken over het advies van de commissie-Knottnerus over het experiment met de cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen, oftewel kortweg het wietexperiment. We hebben besloten om dat advies grotendeels over te nemen. We vinden het belangrijk, namelijk, dat er een waardevol experiment komt met een gedegen opzet. Er komt speciaal aandacht voor preventie, zeker ook gericht op jongeren. We houden daarmee vast aan een experiment in zes tot tien gemeenten, maar tegelijkertijd nemen we ook het advies over om te werken met controlegemeenten. Dat wordt nu verder uitgewerkt door Ferd Grapperhaus en Bruno Bruins en ik ben blij dat we ook op dit voor deze coalitie wat ingewikkelder onderwerp, dat weet u allemaal, er toch weer samen uit zijn gekomen.

Tot slot doet het me deugd te kunnen melden dat de ministerraad, u had dat niet verwacht dat dat besluit nu al zou vallen, maar we hebben besloten om Femke Halsema te benoemen tot burgemeester van Amsterdam. Ik kende haar natuurlijk heel erg goed. In de periode dat ikzelf in de oppositie zat met Alexander Pechtold en Femke Halsema hebben we niet alleen heel veel lol gehad, maar ook intensief samengewerkt. Dus ik heb haar goed leren kennen. Volgens mij krijgt Amsterdam een goede burgemeester. Een prettig mens, maar ook een autonoom denker. En ik denk dat de we de Amsterdammers mogen feliciteren, en ook Femke Halsema persoonlijk, met deze benoeming.

Bronbescherming journalisten

DE WINTHER (DE TELEGRAAF)

Meneer Rutte, is er vandaag in de ministerraad ook nog gesproken over de spionageactiviteiten van Justitie in de richting van journalisten?

RUTTE

Ja, daar hebben wij bij stilgestaan, dat dat natuurlijk buitengewoon zorgelijk is. Wij hebben ook gezegd tegen collega Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, dat wij zeer zijn werk aanmoedigen om hier alles aan te doen om dit tegen te gaan. Er is, zoals bekend, is het wetsvoorstel Bronbescherming in strafzaken is door de Eerste Kamer aangenomen. Dat gaat ons ook weer extra instrumenten bieden om dit te voorkomen. Journalisten, die moeten in vrijheid hun werk kunnen doen. De journalistiek - jullie maar ook breder, de journalistiek in het algemeen, niet alleen de parlementaire pers, zijn één van de pilaren onder onze democratie. En je moet dus je onbedreigd weten en vooral mij en alle politici buitengewoon kritisch volgen. Mag ook een keer positief, maar dat bepalen jullie. De OM-leiding heeft dan ook terecht, volgens mij, kenbaar gemaakt dat wat hier gebeurd is, absoluut niet kan. Ze zijn bezig met een rondgang om uit te zoeken wat er nog meer is gebeurd. Daar komt dit ook uit voort, hè, dus die derde casus is voortgekomen uit het feit dat het OM nu bezig is alles uit te zoeken. Ik hoop dat het daarbij blijft, maar ook Ferd Grapperhaus heeft al gezegd: we hebben geen aanwijzingen dat er nog meer is, maar je kunt het ook niet uitsluiten, dat uit dit onderzoek binnen het OM of er nog meer zaken zijn, dat daar ook nog meer naar boven komt. En er zijn ook maatregelen genomen om de interne regels goed te verduidelijken. En daar zal Ferd Grapperhaus ook de Kamer over informeren. Maar wij zijn daar zeer eensgezind in, dat dit niet kan.

DE WINTHER

Ja, u zegt ‘eensgezind’. U zegt ‘het is heel zorgelijk’. De minister van Justitie zegt dat hij zich geen zorgen maakt over de cultuur bij politie en Justitie. Zijn dat niet twee verschillende dingen?

RUTTE

Nee. Ik denk dat het geen cultuurprobleem is, maar dat het wel goed is dat op dit specifieke punt er volstrekte helderheid wordt gegeven over: is er nog meer aan de hand? En dat wat betreft die interne regels en het verduidelijken van die interne regels nu een paar extra stappen worden gezet. Wij menen niet dat dit probleem nu opgelost gaat worden met een groot cultuurprogramma. Dit moet worden opgelost door de regels te verduidelijken en hier stelling tegen te nemen.

DE WINTHER

Het Nederlandse Genootschap van Hoofdredacteuren, de NVJ en ook een forse Kamermeerderheid willen dat er een onderzoek komt naar de cultuur bij politie en Justitie als het hierom gaat. Gaat het kabinet gehoor geven aan die wens?

RUTTE
Nee. Dat vinden wij niet nodig. Wij willen het probleem oplossen en we menen niet dat de cultuur hier het probleem is. Wij menen dat hier in een aantal gevallen verkeerd gehandeld is. Dat volstrekt helder moet zijn – en blij dat u die vraag stelt, kan ik dat ook hier nog een keer tegen heel Nederland zeggen en dus ook tegen het Openbaar Ministerie, ook tegen de mensen bij Justitie - dat dit voor zover men dacht dat het kon, niet kan en het overgrote deel van de mensen daar, is mijn overtuiging, weet dat ook.

DE WINTHER

Ja, maar het is incident op incident. En u zegt ‘het is geen cultuurprobleem’, maar misschien moet u dat eerst onderzoeken. Want dat is in ieder geval een wens van de Tweede Kamer inmiddels.

RUTTE

U vroeg mijn reactie naar die wens en die geef ik net. Volgens mij moeten we nu het probleem aanpakken en het feit dat nu een derde casus naar boven is gekomen, komt ook omdat het OM en de top van het Openbaar Ministerie bezig is om een rondgang te maken om heel precies te kijken: zijn er nog meer gevallen? Daar komt het nu uit voort. Niet uit te sluiten kan zijn dat er nog meer komt, heeft Grapperhaus gezegd. Hebben we geen aanwijzingen voor. Maar dat doen we ook mede om daarmee te laten zien: we zitten er bovenop. En daarmee ook het punt extra te maken dat dit moet stoppen.

DE WINTHER

Dan ben ik toch wel echt benieuwd naar – want u zit daar toch in dat kabinet met elkaar over te praten, het is incident op incident op incident, het is vervolgens eigenlijk, zegt de minister ook, nog niet zeker dat het hierbij blijft, misschien gebeurt dit wel meer, is het meer gebeurd. Hoe komt dat? Hoe verklaart u dat, dat terwijl er regels voor zijn en terwijl de politiek de mond vol heeft over de vrijheid van pers en het belang daarvan, dat dit toch plaatsvindt? Hoe komt dat?

RUTTE

Er zijn dus op een paar plekken binnen de organisatie, is dit gebeurd. Dat is ernstig. Daarmee ga ik niet de hele organisatie schuldig verklaren. Ik meen dat het overgrote deel van de mensen bij politie, Justitie, het Openbaar Ministerie precies weet hoe onze rechtsstaat functioneert. Zich realiseert dat jullie, de vrije pers in dit land, een vitale pijler zijn, naast de Tweede Kamer, naast de justitiekolom zelf, onder onze rechtsstaat. Dat weet het overgrote deel van de mensen. Wat nu blijkt is het in een paar gevallen misgegaan. Het OM is bezig om niet alleen die regels te verduidelijken, maar ook om dat uit te zoeken. Dus het feit dat nu dingen naar boven komen, is juist een bewijs dat men er nu bovenop zit en echt probeert om te achterhalen: is er nog meer? Dat zijn dus geen nieuwe incidenten, maar dat zijn meerdere plekken waar dingen fout zijn gegaan, zodat die zichtbaar worden. Maar misschien moeten we – het wordt heel erg interview nu met alleen u.

DE WINTHER

Nou ja, het is volgens mij, denk ik, voor iedereen belangrijk. Dus ik wil...

RUTTE
Prima. Ik vind het best, maar...

DE WINTHER
...een vraag eraan achteraan knopen, meneer Rutte. Want de vraag was natuurlijk: hoe komt het? En ik snap wel dat u zegt dat niet het hele politie- en justitieapparaat niet deugt, dat is ook niet iets wat ik beweer. De vraag is: hoe kan het dat er, hoewel de regels duidelijk zijn en de minister ze ook aangeeft en u het belangrijk vindt, toch dit soort dingen plaatsvinden, over and over again? Het lijkt alsof het doel de middelen heiligt en men dus gewoon misbruik maakt van de middelen die de staat ter beschikking heeft.

RUTTE

In een paar gevallen. Ja. En dat is dus niet goed.

DE WINTHER

Hoe het komt dat wilt u niet zeggen?

RUTTE

Dat in een organisatie waar duizenden mensen werken een paar mensen in hun beroepsuitoefening waarschijnlijk met de beste bedoelingen dachten dat dit instrument kan worden ingezet, wat niet juist is en wat ook duidelijk wordt gemaakt en ons tweegesprek bevestigt nog eens een keer dat ook ik vind dat dat niet kan, betekent niet dat die hele organisatie dat vindt.

Bezoek aan President Trump

FRESEN (NOS JOURNAAL)

Meneer Rutte, hoe kijkt u terug op uw bezoek aan Trump deze week?

RUTTE
Ik denk dat het een goed bezoek was van Sigrid Kaag en mij aan Washington. We hebben gesproken over de bilaterale relatie, de handelsbetrekkingen, de investeringsrelaties, de veiligheidssamenwerking. We hebben ook concrete resultaten met elkaar kunnen overeenkomen in de zin van het naar Nederland halen van die grote ondernemingsconferentie. Het is bijzonder dat wij een verdiepend veiligheidssamenwerkingsverdrag hebben gesloten, wat tot nu toe Amerika alleen heeft met landen als Canada, Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland. We hebben natuurlijk ook gesproken over de Europese vraagstukken. De relatie Europa en de handelsrelatie met Amerika. We zijn het niet over alles eens. Het gesprek was bij tijd en wijle robuust, maar in een goede sfeer.

FRESEN

‘Robuust’, wat moet ik me daarbij voorstellen?

RUTTE

Dat we het niet altijd eens zijn, maar dat we met respect kennis hebben genomen van elkaars standpunten en ook bereid zijn om het gesprek voort te zetten. Ook van belang, en dan raakt het dus niet die bilaterale relatie, want daar waren verder geen problemen, maar dan raakt het wel aan de situatie dat natuurlijk op dit moment dreigt een verder escalerend handelsconflict in de wereld: Amerika-Europa, maar je ziet het ook breder. Ik heb gisteren gebeld met mijn Japanse collega, premier Abe van Japan, en die is ook deze week in Brussel in de marge van de NAVO-top, mede ook in het kader van het vrijhandelsverdrag tussen Japan en de Europese Unie. En ik denk dat we moeten kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat Amerika en Europa en Japan en ook anderen waar het in het bijzonder gaat om de handelsrelaties de zaak niet verder te laten escaleren.

FRESEN

Nee, en denkt u dat dat een beetje gaat lukken met deze president?

RUTTE

Nou, u legt zo de nadruk op déze president.

FRESEN

Nou ja, daar heeft u mee te maken.

RUTTE

In het algemeen denk ik dat Amerika al wat langer twee bezwaren heeft in de relatie met bijvoorbeeld Europa. Het eerste is de onderinvesteringen in defensie. En daar hebben ze volkomen gelijk in.

FRESEN

Ja, hij was onder de indruk van die vijf miljard waar u mee aan kwam, neem ik aan? Die Nederland extra gaat uitgeven.

RUTTE

Nou, we hebben het daar overigens gek genoeg niet lang over gesproken, maar we weten over en weer dat er meer moet gebeuren. Dat vind ik ook. Dat vindt Nederland ook. Maar men vindt ook in Amerika, niet voor niets hebben wij zo’n verdiepend veiligheidsverdrag kunnen sluiten met elkaar, dat de inzet van de Nederlandse krijgsmacht en het feit dat wij zo inzetbaar zijn en op zoveel punten waar het betreft de strijd tegen ISIS, Irak, Afghanistan, de strijd tegen terrorisme, maar ook onze gezamenlijke bijdrage in het kader van Polen en het Balticum, onze bijdrage in het bijzonder in Litouwen. Dat zijn boven onze kracht boksende, above our weight punching-bijdragen. Dat wordt zeer gewaardeerd. Maar inderdaad: op het punt van de afdracht niet. Dus dat is één punt, waar Amerika gewoon gelijk heeft.

Het tweede punt is dat er natuurlijk een groot handelstekort is vanuit Amerika naar Europa. Dat is ook al langer het geval. Als je gaat kijken naar de tarieven die worden geheven, dan zie je dat Amerika op industriële goederen hogere tarieven heft gemiddeld dan Europa. Op auto’s heft Europa weer hogere tarieven, maar je moet niet vergeten dat Amerika weer hele hoge tarieven heft op SUV’s en pickup-trucks. Zou je die erin verwerken, dan zijn die tarieven redelijk vergelijkbaar. Dus er zijn blijkbaar andere oorzaken van dat grote handelstekort van Amerika naar Europa. Er is overigens een handelsoverschot van Amerika naar Nederland, maar dat heeft ook mede te maken natuurlijk met de positie van onze grote havens. Maar ook zonder die zou er een handelsoverschot zijn, is de verwachting. Wat je nu moet doen is op basis van dialoog proberen dat conflict op te lossen. Dan helpt het niet dat Amerika natuurlijk bezig is op het terrein van staal en aluminium, maatregelen heeft genomen waardoor Europa moest reageren. Dat is nog vrij beperkt in omvang. Maar wat je nu wilt bereiken is dat dat mes van tafel gaat en dat je op basis van inhoudelijk gesprek kunt proberen, en daar moet je denk ik ook Japan en anderen bij betrekken, om de zorgen die er over en weer zijn bespreekbaar te maken.

FRESEN

En denkt u dat dat mes van tafel kan? Want we hebben natuurlijk allemaal kunnen zien hoe dat ging in dat openbare statement over en weer. Dat zag er niet echt heel erg uit alsof jullie het met elkaar eens waren.

RUTTE
Nou, wat ik zeg: over de bilaterale verhoudingen waren eigenlijk geen wanklanken. Waar het betreft...

FRESEN

Nee, maar waar het om het handelsconflict ging...

RUTTE

Nee, op dat punt, zeg ik, was het gesprek robuuster. Ja, maar dat neemt niet weg dat we ook hebben afgesproken het gesprek erover voort te zetten. Het was een goede ontmoeting. Ik denk dat het van beide kanten gewaardeerd werd, het gesprek. Ook groot respect voor wat Nederland in Amerika doet, hoeveel banen wij daar creëren. Dat gaat nu richting één miljoen. Ik had vijf bedrijven bij me die opgeteld verantwoordelijk zijn voor een behoorlijk deel van de thans al in Amerika gecreëerde 825.000 banen door Nederlandse investeringen. Het grootste constructieproject in Amerika aan de oostkust op dit moment vindt plaats door Shell, in Pennsylvania. Dus Nederland speelt daar echt een rol en ons bedrijfsleven ook.

FRESEN

Ja, en hoe kijkt u terug op het ‘no’ van u, wat zo ongeveer de hele wereld over is gegaan?

RUTTE

Ja, op dat moment was dat niet een groot ding. Dat zag ik eigenlijk pas achteraf, dat dat...

FRESEN

Dat gebeurde gewoon helemaal spontaan, hè? (onverstaanbaar)

RUTTE

Ik heb dat niet voorbereid.

FRESEN

Dat ‘nee’, dat was niet voorbereid? U wist ook niet wat hij...

RUTTE

Nee, maar het was vrij... Het is een ontspannen gesprek. En hij maakte een opmerking over dat het mooi zou zijn als we tussen Europa en Amerika het conflict kunnen bijleggen en hij zei: het is ook niet erg als dat niet lukt. Nou, daar ben ik het dan niet mee eens.

FRESEN

Nee, en we zagen ook iets van irritatie bij u daar op dat moment. Als je terugkijkt.

RUTTE

O, die heb ik zo niet gevoeld.

FRESEN

Dat was niet zo?

RUTTE

Ja, dat moet... Ik zou dat moment moeten terughalen… (onverstaanbaar)

FRESEN

Ja, u begon er gelijk bij te lachten weer daarna, maar... Het was een spontaan...

RUTTE

Ja, ik was het er niet mee eens. Ja, we hebben gewoon een gesprek tussen twee politieke … (onverstaanbaar, red.)

FRESEN

En hij zei niet tegen u: zeg, dat doen we hier niet op het Witte Huis?

RUTTE

Nee.

FRESEN

Nee?

RUTTE
Hij kan echt wel tegen een gesprek… (onverstaanbaar, red.)

FRESEN

Ja? Of had hij er juist wel respect voor?

RUTTE

Dat weet ik ook niet. Heb ik het niet met hem over gehad.

FRESEN

Nee?

RUTTE

We hebben het inhoudelijk over de zaak gehad, maar ik zag dat dit groot werd pas anderhalf uur later, na het gesprek.

Akkoord over immigratie in de EU

JOOSTEN (ELSEVIER)

Meneer Rutte, vorige week heeft u een akkoord op hoofdlijnen gesloten over immigratie in de EU. U zei toen zelf ook: de details moeten nog worden ingevuld. Inmiddels is er tussen Duitsland en Oostenrijk een nieuwe afspraak gemaakt over een soort transitcentrum voor de...

RUTTE
Dat is volgens mij niet waar.

JOOSTEN

...opvang van asielzoekers.

RUTTE

Waar leidt u dat uit af?

JOOSTEN

Nou, dat is deze week allemaal...

RUTTE

Er is binnen de Duitse regering een afspraak gemaakt om een oplossing te vinden voor het interne conflict. Ik heb niet de indruk dat Oostenrijk zich daarachter geschaard heeft.

JOOSTEN

Dat dacht ik wel, maar.

RUTTE

O. Maar goed, dat is allemaal bilateraal, dus dat moeten ze sowieso maar onderling uitmaken. Maar ik heb niet de indruk dat Oostenrijk en Duitsland het al eens zijn.

JOOSTEN

Ok. Dan laten we het even voor de...

RUTTE

Ja. Ja, even checken. Ik dacht het niet.

Hulp bij bevrijding van voetbalteam in Thailand

WESTER (RTL NIEUWS)

Meneer Rutte, heeft Nederland nog op enigerlei wijze de Thaise autoriteiten hulp aangeboden bij de bevrijding van het voetbalteampje?

RUTTE
Nou, nee, niet, er is geen verzoek tot nu toe gekomen. Het is wel zo, ik pak het er even bij, dat een Nederlands – dat wij de zaak natuurlijk zeer goed volgen en zou het verzoek komen tot ondersteuning, dan zullen we dat ook onmiddellijk uiteraard leveren. De situatie is dat – kijk, even dat ik precies de feiten... Er is namelijk een Nederlands bedrijf inmiddels bezig, onderweg om hulp te gaan bieden. Even zien, waar heb ik hem? Eén seconde, want dan wil ik u ook allemaal natuurlijk goed informeren. Het moet natuurlijk wel allemaal kloppen. Even kijken. Heb jij hem, Stephan, in je stapeltje zo gauw? Even zien. Ah, hier heb ik het, kijk. Er is een Nederlands bedrijf. Dat is het pompenbedrijf Van Heck, dat is in overleg met de Thaise autoriteiten afgereisd naar Thailand om te kijken of het bedrijf kan helpen. Er is geen algemeen verzoek gedaan om hulp. Het is wel zo dat de Thai een aantal landen om specifieke hulp heeft gevraagd. Er zijn bijvoorbeeld Britse caveduikers afgereisd. Ook is er hulp van het Amerikaanse leger, dat is in de regio gestationeerd, ingeroepen. Inmiddels is met een team van ruim dertig specialisten dat Amerikaanse leger ook aanwezig. Ik heb een brief gehad van de negenjarige Dennis, die wordt beantwoord – ik dacht alleen dat de brief gericht was aan ‘Mark Rutte, Binnenhof’, dus we moeten nog even...

SCHROVER

Tweede Kamer.

RUTTE

Tweede Kamer. Dus we moeten nog even – Dennis, als je dit hoort, we moeten je adres hebben, dan krijg jij, de brief ligt klaar, maar dan kan ik er ook een adres op zetten. Zijn vraag was eigenlijk: Nederland is waterland, wat kunnen wij doen als land? Nou, inderdaad: eens, Dennis, wij hebben heel veel waterkennis in huis, maar op dit moment is het zo dat Thailand lijkt alle hulp die ze nodig hebben, te hebben gecoördineerd en te hebben geregeld. Maar zouden ze ons bellen voor meer, dan zijn we onmiddellijk beschikbaar.

Benoeming Femke Halsema tot burgemeester Amsterdam

OLSTHOORN (AT5)

Meneer Rutte, AT5, we zijn even naar Den Haag gereden. Goedemiddag.

RUTTE

Goedemiddag.

OLSTHOORN

Want wij wilden het nog even over Femke Halsema hebben. U zei er net al even iets over. U kent haar goed. Waarom denkt u dat de stad bij haar de komende jaren in goede handen is?

RUTTE

Waarom zij een goed...? Ja, omdat zij gewoon goed is. Kijk, ik heb haar natuurlijk als politica meegemaakt in Den Haag. Ik vind haar heel scherp. Ze is prettig in de omgang, maar laat niet met zich sollen. Ze heeft natuurlijk ook een achtergrond, ook studieus, op het terrein van criminaliteitsbestrijding. Ze heeft haar ervaring natuurlijk ook als bestuurder op een aantal plekken waar zij bestuurt. Ja, ik denk dat als je naar het geheel kijkt, dat zij een goede keuze is.

OLSTHOORN

U zei een tijdje geleden ook als VVD’er ervan te balen dat de hoofdstad verloren was aan links.

RUTTE
Ja.

OLSTHOORN

U weet nog wel van welke partij zij is, toch?

RUTTE
Ja, maar de burgemeester staat boven die partij. Ik vind het college, inderdaad, heel erg links en ik ben het met heel veel punten van hun programma niet eens. Als partijman; als premier heb ik natuurlijk met ieder college goed samen te werken, maar in die context zei ik dat. De benoeming van de burgemeester staat daar wat mij betreft echt los van. Zij zal zijn, is mijn verwachting, een burgemeester van alle Amsterdammers, ook van de VVD’ers.

OLSTHOORN
En die benoeming verliep hier binnen de ministerraad wat vlotter dan binnen de Amsterdamse gemeenteraad?

RUTTE

Ja, die heeft precies dertig seconden geduurd.

OLSTHOORN

Mooi. Tot slot: het feit dat zij hier goed de weg kent, denkt u dat dat ook ten gunste komt aan de relatie tussen de hoofdstad en de hofstad, waar nog wel eens wat ruis op zit?

RUTTE
Ja, dat gaan we zien, maar die was... Mijn relatie met Eberhard van der Laan was ook uitstekend. Meer dan uitstekend. Dus, ja, die persoonlijke verhoudingen zijn goed. Ook met Jozias van Aartsen. Ik verwacht ook met Femke Halsema, gezien ons gezamenlijk samenwerken in het verleden. Maar zij gaat daar natuurlijk niet in haar eentje over. Er zit inderdaad ook wel een college met een aantal hele specifieke opvattingen over onderscheiden beleidsterreinen en laat ik dat dan wat neutraler formuleren: dat convergeert niet in alle opzichten met het beleid van het huidige kabinet. Dus daar kan best nog wel eens wat spanning op de lijn zitten.

OLSTHOORN
Dan heeft u het over de opvang van de uitgeprocedeerde asielzoekers bijvoorbeeld?

RUTTE

Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld.

OLSTHOORN
We gaan het zien.

RUTTE
We gaan het zien.

OLSTHOORN

Dank u wel.

Brief van Dennis over hulp bij bevrijding van voetbalteam in Thailand

BREEDVELD (JEUGDJOURNAAL)

Ja, even voor het jeugdjournaal, meneer Rutte. Het ging zo snel, u heeft een brief gekregen van iemand?

RUTTE

Ja.

BREEDVELD

Een jongeheer.

RUTTE
Zeker. Ja, ik heb een brief gehad van Dennis. Die is negen jaar. Alleen: dat was gericht aan Mark Rutte in de Tweede Kamer, punt. Dus we hebben ook – en hebben we nou de brief? We weten het uit de media, nee, we weten uit de media dat we die brief hebben. Volgens mij heeft RTL of iemand anders had hem gisteren. Dus er ligt een antwoord klaar, omdat we dus weten wat er in de brief staat, maar nogmaals: wij zoeken naarstig ook naar of Dennis ook nog een adres heeft, want dan kunnen we de brief opsturen.

BREEDVELD
Heel goed, maar wat wil Dennis weten?

RUTTE
Nou, Dennis zei: kijk, Nederland is top op het gebied van water. En we hebben überhaupt heel veel kennis en kunnen wij onze hulp niet aanbieden? Dus mijn antwoord aan Dennis is dat Thailand geen verzoek heeft gedaan voor hulp. Dat ze heel veel hulp al hebben. Ze hebben hulp onder andere van de Britten en van de Amerikanen. Dat zijn duikers, grotduikers, cave duikers uit Engeland en ze hebben uit Amerika hebben ze ook een heel team van specialisten. Die zitten ook in die regio al. Er is wel een Nederlands bedrijf en dat heet Van Heck. Dat is een pompenbedrijf en dat is inmiddels onderweg naar Thailand om te kijken hoe zij kunnen helpen. Dus dat is meer een contact tussen Thailand en dat bedrijf. En mocht Thailand bellen en zeggen ‘we hebben meer hulp nodig’, dan zijn we meteen beschikbaar. Want het is natuurlijk fantastisch dat die jongens gevonden zijn, op zichzelf. Dus dat is goed nieuws, maar ze moeten natuurlijk zo snel mogelijk en ook veilig uit die grot komen. En pas dan zijn we tevreden. En als wij zouden mogen kunnen helpen, dan zijn we meteen beschikbaar.

BREEDVELD

Ja, want zo gek is zijn suggestie niet. Nederland, waterland.

RUTTE

Precies.

BREEDVELD

Je kunt ook iets aanbieden waar mensen misschien nog niet aan gedacht hebben?

RUTTE

Ja, maar als wij zo kijken naar wat de Thai allemaal op dit moment op de mat leggen om dit probleem op te lossen, dan kunnen we daar niet veel kritiek op hebben. We hebben, als het zou moeten, we hebben een paar teams die je heel snel kunt inzetten waar zij een beroep zouden kunnen doen. Dat is uiteraard een search and rescue-team. Dat hebben we aan het werk gezien vorig jaar bij de verschrikkelijke orkanen op Sint-Maarten. Maar we hebben ook een high capacity pumping-team. En dat zou ook kunnen gaan. Bij internationale rampen kun je dat inzetten en dat is onderdeel van het Europese Civiele Beschermingsmechanisme.

BREEDVELD
(onverstaanbaar) -pomp, denk ik dan.

RUTTE

Ja, een soort... Maar mensen ook die dat ding dan bedienen. Maar goed, nu gaat ook dat Nederlandse bedrijf al die kant op. Dus onze indruk is, als we zo kijken wat er allemaal gebeurt, dat alles wel er is, maar nu moet het ook nog gebeuren. En er is natuurlijk vandaag vreselijk, tragisch nieuws over iemand die is omgekomen bij de reddingsactie. Was natuurlijk nieuws vandaag. Niet één van die jongens, maar één van degenen die probeerde die jongens eruit te halen. Dus ik denk dat we allemaal bidden en duimen dat het goed komt.

BREEDVELD
Ja, nou, en nu Dennis nog even vinden.

RUTTE
En nu, ja, dat is nu... Ja, maar misschien dat dankzij de vragen Dennis zich nu bekend maakt.

BREEDVELD

We gaan het zien. Dank u wel.

RUTTE

Goed weekend.