Essaybundel 'Sturen in een verweven dynamiek'

Omgaan met complexiteit en onzekerheid in beleid: EZ-essaybundel “Sturen in een verweven dynamiek”

Diverse perspectieven toegepast op economie, innovatie, regionaal beleid, energie, voedsel en natuur

De ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar snel op en beïnvloeden elkaar in toenemende mate. Deze trend is zichtbaar op diverse gebieden zoals (data)technologie, economie, sociaal, geopolitiek, klimaat en biodiversiteit. Naast deze groeiende interdependenties tussen beleidsdomeinen nemen ook aantal betrokken (maatschappelijke) actoren en de diversiteit aan belangen toe. In toenemende mate zijn deze ook (mede)bepalend voor de richting en de dynamiek van maatschappelijke ontwikkelingen. Complexiteit is een sleutelbegrip in deze ontwikkelingen. Voor de overheid is de uitdaging hier mee om te gaan. Inzicht in complexiteit en omgaan met onzekerheid kan een betere oriëntatie en concreter handelingsperspectief voor beleidsmakers bieden.

Daarom heeft het ministerie van EZ verschillende wetenschappers uit diverse disciplines gevraagd hun perspectief op complexiteit uit te werken en te vertalen naar een beleidsaanpak op een maatschappelijk vraagstuk. Deze inzichten zijn vertaald in een essaybundel, waarin deze perspectieven op het omgaan met complexiteit en onzekerheid in beleid zijn samengebracht. De verschillende benaderingen zijn in dialoog tussen auteurs en practioners verder uitgediept en hebben tot een aantal oriëntaties en ontwerpprincipes geleid die als houvast kunnen dienen voor beleidsmakers bij het ontwikkelen van een adaptieve beleidsaanpak. De bundel vormt daarmee een verdere stap en inspiratiebron in de verkenningstocht die we als overheid ondernemen om ons handelingsperspectief te vernieuwen.