Resultaten rekentoets 2017

Hieronder staan de resultaten van de rekentoets 2017 in het voortgezet onderwijs op school- en vestigingsniveau.

De gemiddelde cijfers en voldoendepercentages zijn berekend over alle eindexamenkandidaten. Van scholen en vestigingen waar minder dan 10 leerlingen een uitslag hadden, zijn de resultaten van de rekentoets niet vermeld. Het niet-bekostigd onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn niet meegerekend.

Toelichting bij de resultaten

Middelbare scholen hebben in 2017 gemiddeld betere resultaten behaald met hun rekenonderwijs dan in 2016. Alle schoolsoorten en leerwegen laten verbeterde resultaten zien. Er blijven verschillen bestaan tussen scholen.

Landelijke resultaten

De landelijke resultaten van 2017 zijn al in het najaar bekendgemaakt via de brief die minister Slob naar de Tweede Kamer stuurde over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2017. Een verdere analyse van de resultaten op landelijk niveau staat op Onderwijs in Cijfers.

Transitiefase rekenen

Scholen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verbeteren van het rekenonderwijs. Het is belangrijk dat de opgebouwde expertise en de energie die scholen hebben gestoken in het verbeteren van hun rekenonderwijs behouden blijft. Rekenen is en blijft belangrijk om deze reden werkt de minister, samen met belanghebbenden en experts in het onderwijs, aan een oplossing om rekenen op de korte termijn onderdeel te laten zijn van het eindexamen in alle schoolsoorten. Hierover heeft de minister de scholen geïnformeerd via een brief in december 2017.

In het voorjaar van 2018 worden scholen over de verdere invulling en het tijdpad van deze oplossing geïnformeerd.