Spelregels Transformatiefonds

Het Transformatiefonds is bedoeld om de vernieuwing van de jeugdhulp een impuls te geven en sluit aan bij het ‘Actieprogramma Zorg voor de Jeugd’. Om in aanmerking te komen voor transformatiebudget dient een jeugdzorgregio een meerjarig transformatieplan in, waarin op zijn minst één van de actielijnen uit ‘Actieprogramma Zorg voor de Jeugd’ is uitgewerkt.

Bij de beoordeling van het transformatieplan zal onder meer aandacht worden besteed aan de mate waarin een jeugdzorgregio de ‘basis op orde’ heeft. Dit betreft randvoorwaardelijk zaken die noodzakelijk worden geacht voor een duurzame transformatiebeweging. Hiertoe is een modelformulier opgesteld, zie bijlage 1 in de ‘Spelregels Transformatiefonds’. Een invulversie van dit formulier kan worden opgevraagd via de postbus: transformatiefonds@minvws.nl.

Voor het Transformatiefonds is in de periode 2018, 2019 en 2020, jaarlijks € 36 miljoen beschikbaar. Het transformatiebudget zal naar rato, op basis van het aantal kinderen per jeugdzorgregio op 1 januari 2018, worden verdeeld. De verdeling vindt plaats via een decentralisatie-uitkering. In de decembercirculaire 2018 zal het Transformatiefonds (jaar 2018) tot uitkering komen.

De deadline voor het indienen van een transformatieplan en het toesturen van het modelformulier is uiterlijk 1 oktober 2018, via de postbus: transformatiefonds@minvws.nl.

Heeft u na het lezen van de spelregels nog vragen of opmerkingen, dan kunt terecht bij het ministerie van VWS. Vragen die een antwoord van de VNG vragen, zullen door de VNG worden beantwoord. Hiervoor kunt u eveneens een e-mail sturen naar transformatiefonds@minvws.nl.