Nijsberjocht - Minister Bruins Slot ûndertekenet Sichtberensakkoart Fryske taal