Een essay over passend wonen


In de Visie op de woningmarkt werd onderzoek aangekondigd naar de haalbaarheid van een aantal instrumenten ter bevordering van passend wonen. Het gaat in op de zaken waar je tegenaan loopt bij de ontwikkeling en invoering van deze instrumenten, zoals weerstand of draagvlak, juridische procedures, transitieperiodes, bedoelde en onbedoelde effecten, etc. Dit essay is bedoeld als een eerste inventarisatie van hoe nuttig het is om verder te investeren in dergelijke maatregelen. Dit essay start met een beknopte schets van het speelveld en het huidige juridische kader dat van belang is voor de sociale huursector. Binnen die kaders zal immers implementatie van de instrumenten voor passend wonen aan de orde zijn. Daarna volgt een verkenning van de afzonderlijke instrumenten: de woonvoucher, het inkomensafhankelijk huren en het regelen van de uitstroom bij de instroom.