Voorschrift toetsen op veiligheid primaire waterkeringen voor de derde toetsronde 2006-2011

De Wet op de waterkering schrijft sinds 1996 een vijfjaarlijkse toetsing voor, waarin de per dijkringgebied aanwezige veiligheid tegen overstroming wordt getoetst aan de norm, die in de Wet is vastgelegd. Inmiddels zijn twee toetsrondes verstreken. Het voorliggende Voorschift Toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen voor de derde toetsronde 2006-2011 bevat regels volgens welke de toetsing uitgevoerd dient te worden.