De pleziervaart in beeld : verkenning van de risico's voor waterkwaliteit en vaarwegveiligheid

Binnen de pleziervaart zijn de risico's voor de vaarwegveiligheid hoger geprioriteerd dan de risico's voor de waterkwaliteit. De hoogste risico's zijn bepaald voor ‘maximumsnelheid', ‘interactie met de beroepsvaart en waterrecreanten' en ‘ontbreken brandveiligheidsvoorzieningen'. Uit het onderzoek blijkt dat de uitvoering van de toezichtplannen van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen gemonitord moet worden om daarna te bezien of verdere acties nodig zijn. Aan de hand van de verkregen informatie kan het risicobeeld van de pleziervaart binnen het inspectieprogramma Waterbeheer heroverwogen worden.