Energiegedrag in de woning

In de studie "Energiegedrag in de woning" staat niet zozeer de woning centraal, maar het energiegedrag van de bewoners in de woning. De aandacht spitst zich toe op het stookgedrag van bewoners. Tevens wordt het bad- en douchegedrag, het ventileergedrag en het bezit van elektrische apparaten in beeld gebracht. De studie richt zich op de achtergronden van energie(on)zuinig gedrag. Door de omstandigheden waarin bewoners (on)zuinig gedrag vertonen in beeld te brengen en de achterliggende redenen voor dit gedrag bloot te leggen, trachten de onderzoekers te komen tot concrete aanknopingspunten om bewonersgedrag te kunnen beïnvloeden. Ook gaan ze op zoek naar een bruikbare doelgroepenindeling voor de beïnvloeding van onzuinig gedrag.