Voortgangsrapportage Beleidsprogramma Biodiversiteit 2008-2011

De biodiversiteit is de afgelopen decennia sterk afgenomen, zowel op mondiaal als op Europees
schaalniveau. Dit betreft niet alleen het verlies aan soorten, ook ecosysteemdiensten gaan
verloren. De Europese doelstellingen om in 2010 de achteruitgang in biodiversiteit tot stilstand te
hebben gebracht, zijn niet gehaald.