Natuur als therapie bij ADHD

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoeksproject 'Natuur als therapie', uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EL&I. Doel van dit project was om te onderzoeken in hoeverre een verblijf in een natuurlijke omgeving een gunstig effect heeft op kinderen met ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit).