Rapportage Toetsing en Bijstelling Business Case Modernisering GBA

Dit onderzoek bestaat in grote lijnen uit drie afzonderlijke onderdelen:

  • Het toetsen en zo nodig bijstellen van de kosten en baten uit de (verhelderde) business case mGBA;
  • Het benoemen en duiden van belangrijke (externe) ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de mGBA;
  • Het beschrijven van een model van batenbewaking (benefit tracking) en de wijze waarop dit geïmplementeerd zou kunnen worden.