PlanMER Schaliegas

Het planMER is het onderzoek naar de gevolgen van schaliegaswinning voor het milieu. Het planMER bestaat uit 2 delen en een document met bijlagen.

Conclusies onderzoek naar winning schaliegas

In het planMER staan de volgende conclusies:

Gebieden ongeschikt voor schaliegaswinning

Er zijn gebieden die niet geschikt zijn voor de winning van schaliegas. Deze gebieden worden vooraf uitgesloten van mogelijke boringen. Dit gebeurt op basis van onder andere huidige wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld door gebrek aan ruimte. Het gaat om de volgende gebieden:

 • Natura 2000-gebieden;
 • waterwingebieden;
 • grondwaterbeschermingsgebieden;
 • grote wateren;
 • stedelijk gebied.

Negatieve effecten schaliegaswinning

In wingebieden kunnen er negatieve of licht negatieve effecten ontstaan op:

 • de diepe ondergrond;
 • bodem- en waterkwaliteit;
 • woon- en leefmilieu;
 • beschikbaarheid van water;
 • ruimtelijke kwaliteit;
 • natuur.

De gevoeligheid voor en de kans verschilt per gebied. Deze effecten zijn deels te voorkomen of te verminderen met maatregelen.

Minste risico schaliegaswinning in gebieden met geringe verstedelijking

De Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, Flevoland en Noord Nederland kennen de minste risico’s. Dit vooral vanwege de geringe verstedelijking.

Hogere risico’s schaliegaswinning in Zuid-Limburg en kustgebieden

De risico’s en effecten zijn hoger in Zuid-Limburg en de kustgebieden. Schaliegaswinning lijkt matig inpasbaar in deze gebieden. Dit betekent dat het moeilijker is de negatieve effecten te verkleinen. Of dat de kosten mogelijk hoger liggen.

In overige gebieden als Oost-Nederland, Noord-Brabant en Noord-Limburg is zijn de effecten iets minder hoog.

Voorkomen van negatieve effecten schaliegaswinning

Negatieve effecten kunnen worden voorkomen. Dit kan door voldoende afstand te houden tot breuklijnen in de ondergrond. En door gebieden met risico’s voor ondergrondse opslag (van bijvoorbeeld gas) uit te sluiten.

Nauwelijks bodemdaling door schaliegaswinning

Er zijn niet of nauwelijks effecten te verwachten op het vlak van bodemdaling.

Risico’s grondwatervoorraden en drinkwaterwinning

De risico’s voor grondwatervoorraden en drinkwaterwinning worden vooral bepaald door ongewenste gebeurtenissen. Zoals problemen met of lekkages van een boorput.

Er is meer gericht onderzoek nodig naar te verwachten effecten en maatregelen. Het gaat dan vooral om gericht onderzoek naar de Nederlandse diepe ondergrond.

PlanMER Schaliegas lag ter inzage

Het planMER Schaliegas lag van 22 november 2016 tot en met 2 januari 2017 ter inzage. Iedereen kon op hierop reageren met een zienswijze.

Met het planMER Schaliegas lagen ook het PlanMER Ondergrond en de Ontwerpstructuurvisie Ondergrond ter inzage.