Ontwikkeling Woonzorgwijzer Fase 1: Voorlopig ontwerp

Het ministerie van BZK heeft samen met onderzoeksbureau RIGO, Platform31 en de gemeenten Amsterdam en Tilburg de eerste stap gezet in de ontwikkeling van de zogenaamde Woonzorgwijzer. Doel  van dit kennisinstrument is om een referentiekader te bieden voor de omvang van groepen met beperkingen en waar zij wonen, zodat gemeenten maar ook andere lokale spelers meer grip krijgen op de (toekomstige) opgave wonen en zorg op lokaal niveau. Het is een instrument waarmee op buurt- en wijkniveau in beeld wordt gebracht welke zorggroepen er in een gebied wonen en welke condities nodig zijn wat betreft woning, woonomgeving en ondersteunende dienstverlening om zelfstandig te kunnen wonen.

In deze twee rapporten van onderzoeksbureau RIGO worden de resultaten van de eerste fase van het ontwikkelingsproces weergegeven. Eén rapport met de hoofdindeling van groepen met beperkingen en hun beperkingenprofielen en één rapport waarin beschreven wordt hoe de omvang van deze groepen en waar zij wonen is berekend. De uitkomsten worden geïllustreerd aan de hand van kaartbeelden voor de pilotgemeenten Amsterdam en Tilburg.