Publiek-private samenwerking en hybride financiering

Meer en meer zetten (decentrale) overheden de stap om in publiek-private samenwerkingen (PPS) met maatschappelijke instellingen, bedrijven en/of burgerinitiatieven publieke doelen te realiseren. Daarbij worden andere dan publieke geldstromen ingezet om publieke belangen te realiseren. Overheden maken meermaals gebruik van hybride financiering, waarbij met een combinatie van publieke en private financiƫle middelen maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de praktijkervaringen en belevingen van overheden bij dit type van samenwerking en financiering in kaart brengen, alsmede overheden helpen in de te nemen stappen in het bereiken van hun publieke doelen. Wat zijn de succes- en faalfactoren en aandachtspunten, maar ook de vormgeving en de aanpakken die hiermee gepaard gaan? Daartoe heeft het ministerie onderzoek laten doen naar de ervaringen van overheden met publiek-private samenwerkingen en hybride financieringsarrangementen.