Inspecteurs aan het woord over Externe Veiligheid

Het rapport bevat een verslag van 4 rondetafelgesprekken tussen inspecteurs over hun ervaringen bij de inspectiepraktijk. Het gaat om inspecties bij bedrijven waarvoor het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo) geldt naar aanleiding van de motie Ulenbelt/Smaling.