De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2015-2025

Jaarlijks stelt CentERdata in opdracht van het ministerie van OCW ramingen op voor de arbeidsmarkt voor leraren in het pp, vo en mbo. In deze ramingen worden berekeningen uitgevoerd op basis van verwachte leerlingaantallen , gegevens over leraren, verwachte uitstroom van de lerarenopleidingen en arbeidsmarktgegevens.