Handboek Milieuprijzen 2017

Onderzoekbureau CE Delft heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu het Handboek milieuprijzen uit 2010 geactualiseerd.

Doel van milieuprijzen

Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke waarde van milieuvervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per eenheid vervuilende stof. Daarmee geven milieuprijzen het welvaartsverlies weer dat optreedt als er één extra eenheid van een vervuilende stof in het milieu terecht komt. De prijzen kunnen ook worden toegepast op niet-stoffelijke vervuiling, zoals geluidshinder of radioactiviteit. Milieuprijzen geven gemiddelde waarderingen voor emissies vanuit een gemiddelde uitstootbron op een gemiddelde uitstootlocatie in Nederland .

De milieuprijzen worden onder andere toegepast in maatschappelijke kosten-batenanalyses.

Actualisatie

Deze publicatie vervangt het handboek schaduwprijzen uit 2010. Met het nieuwe handboek zijn de milieuprijzen geactualiseerd met de laatste inzichten.

Met de actualisatie is ook getracht het gebruiksgemak te vergroten en het handboek makkelijker toepasbaar te maken voor bedrijven. Later dit jaar komt een tool voor gebruikers beschikbaar om de milieuprijzen gemakkelijker toe te passen.