VWS - Verzekerdenmonitor 2017

Deze monitor biedt een samenhangend beeld van de ontwikkeling van zowel de nationale- als de internationale aspecten van het zorgverzekeringsstelsel in 2016.

Met betrekking tot de nationale aspecten is met name aandacht besteed aan de werking van regelingen die gericht zijn op specifieke doelgroepen:

  • wanbetalers
  • onverzekerde verzekeringsplichtigen
  • onverzekerbare vreemdelingen
  • gemoedsbezwaarden.

Bij de internationale aspecten is aandacht besteed aan de zorgkosten die in het buitenland worden gemaakt door verdragsgerechtigden en Zvw-verzekerden en aan de inning van de bijdrage van verdragsgerechtigden.

De monitor gaat ook kort in op het zorgstelsel van Caribisch Nederland.