Kwetsbare soorten voor energie-infrastructuur in Nederland

Wageningen Environmental Research heeft een overzicht gemaakt van de effecten van hernieuwbare energie-infrastructuur en hoogspanningslijnen op de kwetsbaarste soorten vogels, vleermuizen, zeezoogdieren en vissen, en geeft oplossingsrichtingen voor een natuurinclusieve energietransitie.

Het rapport is opgesteld omdat de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op zoek zijn naar mogelijkheden om de opgaves voor de energietransitie met de natuurdoelstellingen (soortbescherming) te verenigen.