Rapportage 'De Staat van Ons Water'

De rapportage gaat over de uitvoering van het waterbeleid in 2017. Het gaat om het Nationaal Waterplan, het Bestuursakkoord Water 2011, de Beleidsnota Drinkwater, de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Overstromingsrisico's en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.