Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft de Hervorming Langdurige Zorg geƫvalueerd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het rapport zijn de ervaringen met de veranderingen in kaart gebracht, met de nadruk op ervaringen van zorgvragers, mantelzorgers en professionals. In dit evaluatierapport baseert het SCP zich op eerder verschenen deelonderzoeken over onder meer de gemeentelijke Wmo-ondersteuning, de wijkverpleging, de praktijk in Wlz-instellingen en de betekenis van informele hulp.