Reactie op vragen over seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk

Afschrift van de brief van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg aan de ministeries van JenV en VWS naar aanleiding van Kamervragen naar wat er gebeurd is bij de Zusters van de Goede Herder.