Rapport GRECO vijfde evaluatieronde - Voorkomen van corruptie en bevorderen van integriteit binnen centrale overheden (hoogste bestuurlijke functies) en rechtshandhavingsinstanties (Nederlands)

Dit rapport heeft tot doel te evalueren in welke mate de door de Nederlandse autoriteiten genomen maatregelen ter voorkoming van corruptie en ter bevordering van integriteit binnen centrale overheden (hoogste bestuurlijke functies) en rechtshandhavingsinstanties doeltreffend zijn. Het rapport bevat een kritische analyse van de stand van zaken, waarbij wordt stilgestaan bij de inspanningen die door de desbetreffende actoren worden geleverd en bij de behaalde resultaten.