De regio's in beeld (bijlage 3 bij 1e voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis)

Rapportage over de doorwerking van de actielijnen en bouwstenen uit het programma Geweld hoort nergens thuis op regionaal niveau. Dit rapport geeft de stand van zaken na het 1e half jaar van het programma weer.