Verslag evaluatie herziene Woningwet

De evaluatie is tot stand gekomen op basis van verschillende onafhankelijke onderzoeken, die in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn uitgevoerd. ABD TOPconsult heeft het functioneren van het extern toezicht en de inrichting van de saneringsfunctie onderzocht en haar bevindingen en aanbevelingen opgeleverd in het rapport.