Advies aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en het Uitvoeringsprogramma NAS is opgenomen dat het Rijk verkent of aanvullende (bouw)regelgeving handig en nuttig kan zijn om een klimaatbestendige inrichting te bevorderen met voldoende ruimte voor maatwerk. In dit kader is de werkgroep ‘Verkenning (bouw)regelgeving t.b.v. klimaatbestendige inrichting’ opgericht. De werkgroep heeft een brede uitvraag gedaan naar de ervaren knelpunten om klimaatbestendig te kunnen bouwen en ontwikkelen. Op verzoek van de werkgroep hebben Colibri Advies en Ambient Advies nader onderzoek gedaan naar deze knelpunten en een advies uitgebracht over mogelijke oplossingsrichtingen. Het rapport concludeert dat het huidige wettelijke stelsel veel mogelijkheden bevat om klimaatadaptief bouwen juridisch te borgen. Met name gemeenten kunnen al heel veel vastleggen en “regelen” over klimaatadaptief bouwen en inrichten.