Evlauatie Crisisbeheer Watertekort. Rapport procesevaluatie

Het rapport evalueert het functioneren van de crisisorganisatie en bespreekt mogelijke verbeteringen en aanpassingen in de samenwerking tussen betrokken partijen.